Profesije vezane za odnose sa javnošću, osim novinarstva su kod nas relativno nove pa ih ljudi često poistovećuju, iako je svaka od njih specifična, odgovorna i veoma kompleksna.
Da se razumemo, jedno bez drugog ne može, sve tri profesije  imaju veoma važnu ulogu u komunikaciji sa javnošću. Ja sam možda malo prestroga što se tiče obrazovanja, ali zaista mislim da fakulteti i specijalizacije postoje zbog toga što nam daju određena znanja i osnovu za dalje usavršavanje. Razlika između ljudi koji imaju obrazovanje iz ovih oblasti i onih koji su završili kratke kurseve je veoma očigledna. Dovoljno je samo da analiziramo nekoliko medija pa da se ta razlika uoči. Po naslovima, načinu komunikacije, postavljenim pitanjima, stavovima…
Zato ću probati da ukratko napravim specifikaciju ovih zanimanja, a da i onima  koji nisu iz profesije bude jasno.
Novinar upravlja pitanjima koja su važna za širu javnost! 
Novinar je osoba sa obrazovanjem iz oblasti žurnalistike, što bi bilo idealno. A može da bude i osoba koja ima drugu vrstu obrazovanja  koja je specijalizovana da prati jednu specifičnu oblast, kao što je ekonomija, finansije, poljoprivreda, pravosuđe, zabava… Postoje određena znanja i pravila koje novinar koristi da bi nešto pitao ili saopštio. Ovde sada ne govorim o tehničkim znanjima koja svaki novinar poseduje, već samo o procesu komunikacije sa javnošću i vrednostima. Jednostavno rečeno, glavna uloga novinara je da  ima dovoljno znanja o temi, društvu i da postavlja pitanja koja su važna za javnost! Često se tv voditelji vide kao “PR” nekih firmi, oni lepo govore, imaju dobar nastup ali pravi rezultati izostaju jer nemaju dovoljno znanja o upravljanju komunikacijama. 
Menadžer za odnose sa javnošću  upravlja procesom!
Menadžer za odnose sa javnošću je osoba koja  ima obrazovanje iz oblasti komunikacija, menadžmenta i poželjno je društvenih nauka da bi umela da prepozna trenutak i društvene okolnosti.
Uloga menadžera za odnose sa javnošću je da planira komunikaciju sa javnošću, što podrazumeva da je on deo menadžmenta orga-nizacije, da ima dovoljno informacija, da radi istraživanje publike, da ima komunikaciju sa medijima, pravi plan gostovanja u medijima, upravlja informacijama na web sajtu i društvenim mrežama i daje informacije spikeru šta da prenese javnosti. Menadžer za odnose sa javnošću upravlja i komunikacijom u orga-nizaciji, priprema događaje, prati i kreira publicitet, obezbeđuje ljude za kreiranje drugih vidova  komunikacije…
 
Spiker ili govornik  upravlja sobom i informacijama 
Šta je Govornik, Spiker ili u narodu popularni PR neke kompanije ili organizacije? To je osoba koja publici prenosi ono što organizacija želi da objavi. Njegova je uloga da prenese informaciju. Ta osoba  treba dobro da savlada veštine javnog nastupa, a može da ima obrazovanje iz bilo koje oblasti. Veštine javnog nastupa se usavršavaju na treninzima i iskustvom. Novinar može da bude govornik, menadžer za odnose sa javnošću takođe. Ali spiker bez  znanja iz oblasti upravljanja komunikacijama, ne bi trebalo da upravlja informacijama u organizaciji i van nje,  jer ne poseduje potrebna znanja. Njegova je uloga da na najbolji način prenese publici ono što organizacija  želi. Spiker bi trebalo da bude reprezentativan, da stekne poverenje javnosti, da bude rečit, da dobro kontroliše neverbalnu komunikaciju i da predstavlja vrednosti oranizacije.
Morate priznati sva tri zanimanja su veoma kompleksna i moja preporuka je da se svako drži svog posla kako bi prave informacije jednostavnije dolazile do javnosti. Zato preporučujem mladima koji se opredeljuju za ove profesije da odluče u startu šta ih najviše privlači i da se usavršavaju za jednu od ovih oblasti. Sve tri profesije su veoma dinamične, kreativne i zahtevaju puno rada i usavršavanja.

Leave a Reply