Ova stranica namenjena je političkim liderima, nosiocima javnih funkcija, koji imaju kontakte sa medijima, svima koji upravljaju javnim institucijama i pružaju usluge građanima, vladinim i nevladinim organizacijama. Namenjena je i onima koji su na pozicijama menadžera za odnose sa javnošću.

Politička komunikacija predstavlja interakciju između (ne) vladinih aktera, političara, novinara i građana. Najčešće se politička komunikacija posmatra kao veština političkih lidera u predizbornim kampanjama, iako se radi o mnogo složenijem procesu koji se kontinuirano odvija.

Koliko će građani biti zadovoljni i srećni u svojoj sredini zavisi najviše od pružanja usluga javnih institucija. A to se ne može ostvariti bez kontinuirane komunikacije između građana i organa vlasti. Ako razmišljamo o pružanju usluga i kontaktima sa institucijama, onda najčešći kontakt i najviše očekivanja građani imaju od lokalnih organa vlasti.

Komunikacija političkih lidera sa građanima je potrebna ali nije dovoljna da bi građani razumeli svoja prava i obaveze. Zato ćemo se na ovoj stranici baviti i upravljanjem komunikacijama u institucijama. Uloga nevladinog sektora je da rešava odeređene probleme u društvu i donosi pozitivne promene uključivanjem građana. Dobra komunikacija sa građanima i volonterima je ključna za usvajanje pozitivnih promena. Bavićemo se i načinom uključivanja građana u odlučivanje kroz NVO sektor.

VEŠTINE POTREBNE ZA JAVNU KOMUNIKACIJU

 • LIDERSTVO
 • POLITIČKI MARKETING
 • JAVNI NASTUP
 • INTERNET KOMUNIKACIJA I DRUŠTVENE MREŽE
 • MEDIJI
 • KOMUNIKACIJA SA NOVINARIMA
 • KOMUNIKACIJA SA GRAĐANIMA
 • KOMUNIKACIJA U ORGANIZACIJI
 • JAVNE INFORMACIJE
 • JAVNOST RADA INSTITUCIJA
 • UČEŠĆE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
 • BLOGOVANJE-GRAĐANSKO NOVINARSTVO
 • EVENT PLANNING